O nás

Naše mateřská škola má pět tříd pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se na speciální péči o děti s vadami zraku či sluchu, se závažnými logopedickými vadami, poruchami pozornosti a chování, poruchami autistického spektra, tělesným a mentálním postižením. Sloužíme jako spádová škola pro celý region Hodonínska.

Vize školy: Smysl(ů)plně poznáváme svět 

„Když dětem umeteme cestičku, když odstraníme všechny překážky, odstraníme zároveň i všechny pobídky k růstu.“  J. Šturma 

Koncepce školy: 

Naše mateřská škola sdružuje děti s různými druhy zdravotního postižení i mentální úrovně. Snahou naší školy je vytvářet podmínky pro rozvoj a vzdělávání každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. Učíme děti žít pospolu, být dobrými kamarády a pomáhat si navzájem. Přejeme si, aby děti prožívaly šťastné dětství navzdory svému hendikepu, a aby směřovaly ke smysluplnému životu. Vytváříme podmínky, aby každé dítě zažívalo úspěch a mělo radost ze vzdělávání. Připravujeme děti na další vzdělávání v různých typech škol, proto musí být naše přístupy velmi různorodé a bohaté. Pracujeme také s rodiči, aby přijímali svoje děti s láskou a porozuměním. 

Dvojsmyslné pojetí podtitulu školy „Smysl(ů)plná škola“ vyjadřuje multisenzorické pojetí výuky, stejně jako důležitost vhodného pedagogického směřování a individuálního přístupu. Přejeme si, aby škola byla místem klidu, radosti a setkávání pro děti i rodiče. Chceme, aby všichni zaměstnanci vnímali svou práci jako smysluplnou a snažíme se vytvářet takové podmínky, aby mohli využívat svůj potenciál k rozvoji dětí i sebe sama. 

Koncepce školy vychází z kompetenčního modelu a osobnostně orientovaného modelu výchovy a vzdělávání. 

Naší snahou je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při vzdělávání dodržujeme veškeré předpisy upravující předškolní vzdělávání a hygienické podmínky.

     

Provoz

Provoz mateřské školy je v průběhu celého školního roku od 6.00 do 16.00 hodin

 • děti se přijímají od 6.00 hodin, scházejí se ve třídě Červená
 • provoz končí v 16,00, děti se rozcházejí ze třídy Zelená
 • děti se scházejí do 8.00 hodin, výjimečně je možná mimořádná individuální dohoda s učitelkou podle aktuální situace
 • budova i zahrada je zabezpečena elektronickým zařízením; v době od 8.00 do 12.15 a od 12.30 do 14.00 je budova uzavřena
 • zákonní zástupci vyzvedávají děti po obědě od 12.15-12.30 hodin a po odpoledním odpočinku od 14.15-16.00 hodin v budově školy;
 • rodiče odhlašují obědy a omlouvají nepřítomnost dětí do 7.30 hodin telefonicky, osobně nebo přes aplikaci Naše MŠ

Režim dne v mateřské škole

Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP. Následující denní režim je stanovený přibližně. V případě potřeby je pozměněn a uzpůsoben dle potřeb (výlety, divadelní představení, apod.), vždy ho lze přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí.

6.00-8.00

 • spontánní hry a činnosti dětí
 • stimulační činnosti dětí
 • aktivity na procvičování jemné motoriky, orofaciální motoriky, grafomotoriky
 • aktivity na rozvoj pasivního, aktivního slovníku a souvislého vyjadřování, dechová, fonační, rytmická, smyslová cvičení
 • individuální, skupinové činnosti dle třídního kurikula
 • individuální či skupinové cvičení(logopedie, pleoptika, rozvoj mentálních schopností)

8.00-9.45

 • pohybová aktivita
 • dopolední svačina
 • pokračování v individuálních, skupinových a společných činnostech
 • individuální práce ve specializovaných pracovnách, skupinové logopedické nebo pleoptické cvičení

9.45-11.45

 • pobyt venku – činnosti na zahradě
 • vycházka s cíleným zaměřením

11.45-12.30

 • příprava na oběd, oběd, čištění zubů, ukládání k odpočinku

12.30-14.00

 • odpočinek dětí
 • aktivity nespících dětí

14.00-16.00

 • průběžná odpolední svačina
 • spontánní hry a aktivity
 • dle zájmu dětí dokončování započatých dopoledních činností
 • aktivity na procvičování komunikace, jemné motoriky, grafomotoriky, orofaciální motoriky