Projekty

Naše škola realizuje celou řadu projektů, které jsou financovány z různých zdrojů. Nejvýznamnější jsou projekty spolufinancované EU. Zapojuje se také do projektů nefinancovaných, které posunují školu kupředu a umožňují se držet moderních trendů.

Rodiče vítáni

Škola je zapojena do projektu Rodiče vítáni. Chceme, aby se rodiče cítili v naší škole dobře a škola vytvářela podmínky pro jejich zapojení do běžného chodu.

Škola splňuje povinná kritéria a snaží se je naplňovat v co nejvyšší míře. Směřujeme také ke splnění nepovinných kritérií. 

 

Recyklohraní

  • Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení. Od roku 2020 došlo k rozšíření o problematiku šetrné spotřeby vody a následně o téma klimatická změna

  • Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

  • Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. 

 

Skutečně zdravá škola

Škola pracuje na zapojení do projektu, prozatím nesplňuje kritéria související se školním stravováním. Ve spolupráci se školní jídelnou se snad podaří do projektu zapojit.

 

OP VVV – Moderní výuka

V období 9/2020 – 8/22 realizovala naše škola projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018044 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III.
Projekt byl zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ – zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ, rozvojové aktivity MŠ – projektový den ve škole, projektový den mimo školu.
Hlavním cílem projektu bylo zajistit kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání. Tento projekt byl spolufinancován EU.

A3-plakat-publicita

SFŽP – Smysl(ů)plná zahrada

V období 1/2023 – 8/24 realizujeme projekt Smysl(ů)plná zahrada, který je spolufinancován Evropskou unií.

Chceme umožnit dětem se speciálními vzdělávacími potřebami trávit více času venku, přirozeně rozvíjet oslabené dovednosti a vnímat přírodu všemi smysly. Naše smys(ů)plná zahrada bude plná rozlišných chutí, vůní, tvarů, barev, textur… Upravený prostor zahrady bude vybudován vstřícně k volně žijícím živočíchům, díky terénním úpravám a skladbě rostlin bude lépe hospodařit s vodou a rozšíří místní komunitě zdravé zelené prostředí.

povinná publicita

OP JAK – Smysluplné vzdělávání

Naše škola realizuje projekt Smysluplné vzdělávání, reg.č. CZ.CZ.02.02.XX/00/22_002/0001307 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – OP JAK.
Projekt je zaměřen na inovativní metody a formy vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů MŠ a spolupráci s rodiči.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Projekt smysluplné vzdělávání se realizuje v období 9/22 – 8/24.