Spec. pedagogická péče

Vycházíme z toho, že rámcové cíle předškolního vzdělání všech dětí jsou společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsme jejich naplňování přizpůsobovali tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem.

Odbornou péči u dětí s očními vadami provádí vysokoškolsky vzdělaný tyfloped. Využívá se přístrojových metod k nácviku a upevňování jednoduchého binokulárního vidění, ortoptická a pleoptická cvičení. Škola je vybavena synoptoforem (troposkop), stereoskopem, cheiroskopem, lokalizátorem, CAM stimulátorem a využívá celou řadu pomůcek a programů pro aktivní pleoptiku a zrakovou stimulaci.

Odbornou péči o děti s vadami řeči vykonávají logopedicky vzdělané učitelky. Skupinová logopedická péče je prováděna denně. Individualizovaná péče v logopedické pracovně rozvíjí všechny jazykové roviny. Velký důraz je kladen na multisenzoriální přístup (zapojení všech smyslů) a spolupráci s rodiči.

Pečujeme také o děti se sluchovým postižením. Pracujeme zejména na rozvoji řeči u dětí se sluchadly a kochleárními implantáty. V případě potřeby využíváme znakovou řeč.

O děti s poruchami autistického spektra a mentálním postižením odborně pečují speciální pedagožky. Individuální péče spočívá zejména v nácviku sebeobslužných dovedností, zavedení strukturovaného režimu, velké míry vizualizace a individuálního přístupu. U dětí jsou rozvíjeny kognitivní schopnosti a zaváděny alternativní komunikační metody (znak do řeči, komunikace s vizuální podporou, VOKS).

Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, která provádějí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření a zařazení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ a následně do ZŠ a spolupracují s pedagogy na rozvoji dětí.

  • SPC pro tělesně postižené Brno, Kociánka
  • Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín
  • SPC logopedické Brno, pobočka Hodonín
  • SPC pro děti se sluchovým postižením, Kyjov
  • SPC pro děti s PAS, Štolcova, Brno
  • SPC pro děti s mentálním postižením, Kyjov
  • SPC pro děti se zrakovým postižením, Kamenomlýnská, Brno

Canisterapie

Přibližně 1x měsíčně za námi přichází do naší mateřské školy pes s canisterapeutickými zkouškami. Pomáhá k rozvoji komunikačních dovedností, socializaci, zlepšení pohyblivosti, při rehabilitaci a relaxaci.

Muzikoterapie

Pravidelně ve škole používáme hudební nástroje pro rozvoj rytmizace, komunikačních a pohybových dovedností. Za přítomnosti muzikoterapeuta je hudba využívána jednak k relaxaci, jednak k aktivizaci. Děti se muzikoterapeutických aktivit účastní aktivně při pravidelných aktivitách s bubny a dalšími přírodními nástroji, pasivně při relaxaci a jednou ročně při svátku hudby společně s rodiči.